Language  Nederlands  Magyar  English

privacy statement & disclaimer

Hongarije heeft een jarenlange traditie op het gebied van akkerbouw. Het kennisniveau is vergelijkbaar met die van de Nederlandse of Canadese boeren. Bovendien is Hongarije de "mais-schuur" van Europa. 

Tijdens de omwenteling eind jaren '80, is een belangrijk element met betrekking tot de sociale struktuur verloren gegaan: de Kolchoz. Hoewel daarover in de westerse wereld verschillend gedacht wordt, bracht de Kolchoz in Hongarije stabiliteit. In het overwegend agrarisch land betekende de Kolchoz vaste inkomsten
en een vast (produktie)doel voor de agrarische gemeenschap. Deze
struktuur is weggevallen, in combinatie met de resulterende herverkaveling. Het gros van de boeren bezit op dit moment niet meer dan 30 ha land. De werkloosheid in de rurale gebieden is schrikbarend en loopt in sommige gevallen op tot 40-60%.

Na de toetreding tot de EU in 2005 is er de verplichting bijgekomen sinds begin 2007 om de agrarische produktie van meer dan 1 miljoen hectare landbouwgrond niet meer te bestemmen voor de Europese markt, voornamelijk grond waarop mais wordt verbouwd. 

Samen met onze partner in Hongarije hebben we een concept bedacht dat een klein deel van de problemen kan oplossen: Enext.

Enext staat voor "Energy Extended". 

Enext

Het doel van Enext is drieledig:

  • Energie opwekken via bio-vergistingsinstallaties;
  • Struktuur bieden aan de lokale agrarische gemeenschap door het aanbieden van langjarige contracten, waarmee afname van agrarische produktie wordt gegarandeerd;
  • De inkomsten uit de energie-produktie herinvesteren in de gemeenschap, om daarmee additionele economisch waardevolle activiteiten te ontwikkelen.

Met dit programma en het draaiboek worden gemeenten en (lokale) participanten aktief benaderd.

Gezien de hoge vergoeding voor levering van elekriciteit aan het nationale grid, de relatief lage grondstofprijzen, de subsidies vanuit de EU en de bereidwilligheid van de gemeenten om aan de plannen medewerking te verlenen, voorzien we dat onze activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het herstel van sociale strukturen, maar ook aan het geven van een impuls aan de economische ontwikkeling van de landelijke gebieden.

Bakonysárkány

In het dorp Bakonysárkány, gunstig gelegen in de driehoek Budapest, Györ en Shékesfehérvár, vindt de eerste implementatie van het Enext concept plaats. 

Hongaarse ondernemers hebben 200 ha landbouwgrond aangekocht.
Deze grond levert niet alleen de grondstof (mais) voor een relatief kleine bio-vergistingsinstallatie (0,5 Mw), maar op deze gronden wordt tevens een 24 Mw windmolenpark gebouwd.

yourcapitalpartners heeft via haar joint venture in Hongarije, Thinkel, de opdracht verworven om het aanpalende gebied van ca. 14 ha te ontwikkelen. 

Conform de Enext gedachte zal op het gebied niet alleen een Bio-vergistingsinstallatie worden aangelegd, maar tevens:

  • een conferentiecentrum naar analogie van het Bomencentrum te Baarn in Nederland;
  • een hotel met minimaal 120 kamers (referentiebeelden);
  • een park en ontmoetingscentrum voor wetenschap en bedrijfsleven op het gebied van toepassingen van alternatieve energie.

Voor de ontwikkeling van dit gebied werken we samen met Müvek architecten. 

Vervolg

Via Thinkel ontwikkelt yourcapitalpartners een plan voor 40 vergelijkbare ontwikkelingen als in Bakonysárkány. Niet allemaal even uitgebreid, maar wel volgens het Enext concept. Binnenkort zullen we hierover meer publiceren.